Be there: Akira the Hustler, Kiri Dalena, Yoshiko Shimada, Nobuaki Takekawa, Yuken Teruya