Constructs: Chen Wei, Hilmi Johandi and Guo-Liang Tan