Yoshiko Shimada

Talk event, "Suwa and Yutaka Matsuzawa", Shimosuwa Municipal Suwa Lake Museum / Akahiko Memorial Hall, Nagano, Japan

Yoshiko Shimada will participate in a talk event "Suwa and Yutaka Matsuzawa" at Shimosuwa Municipal Suwa Lake Museum / Akahiko Memorial Hall, Nagano, on 13 March 2022.

 

Title:  "Suwa and Yutaka Matsuzawa"

 

Date and time:  2022.3.13, from 2:02 pm

 

Venue:  Shimosuwa Municipal Suwa Lake Museum / Akahiko Memorial Hall, Nagano

 

Language:  Japanese

 

* Reservation required

19 Feb 2022