Hiraki Sawa and SHINCHIKA: Hiraki Sawa, SHINCHIKA (Rinshiro Fujiki, Yosuke Fujino, Tsuyoshi Hisakado, Toki Katsumura, Shimpei Yoshikawa)