Habitat: Chen Wei, Li Qing, Takao Minami, Tang Dixin, Zai Kuning