Singapura: Zai Kuning, Hilmi Johandi, Guo-Liang Tan, Liao Jiekai, Jason Lim