Gallery Collection: ¥ouada, Tetsuya Umeda, Akira The Hustler, BuBu de la Madelaine + Yoshiko Shimada, Zai Kuning, Hiraki Sawa, Cheng Ran, Takao Minami, Tang Dixin, Hilmi Johandi, Masanori Handa